Fukt

Fuktbesiktning

Ekstrands bygg letar och dokumenterar fukt genom en fuktbesiktning!

Fuktbesiktning
Ekstrands bygg utför fuktkvotsmätning i betongkonstruktioner och trämaterial, men också mätning av den relativa fuktigheten (RF) i inomhusluften. Vi hjälper er också att frilägga och åtgärda fuktskador med hjälp av underentreprenör.

Vi är återförsäljare av Munters avfuktare och hjälper till med installationer av avfuktare i krypgrundsutrymmen. Prisexempel på Munters energisnåla och driftsäkra avfuktare, se Produktinfo till höger på sidan.

Avfuktarna är lätta att installera och underhålla och installationen kan oftast utföras på egen hand med instruktioner från PL IngenjörsTeknik AB.

Det här kan du se genom att göra en fuktbesiktning.

• Finns det risk för skador i riskkonstruktioner?
• Är krypgrunden fuktsäker?
• Finns det risk för mögelangrepp i golvbjälklaget mot krypgrundsutrymmet?
• Förändringar i källarens funktion, hur är statusen i väggar och golv?
• Finns det fukt under golvmattan/klinker?
• Omfattning efter ett inträffat vattenläckage?
• Tillståndskontroll före en ny golvläggning?
• Är husets källare i behov av ny fuktisolering?
• Är ventilationen rätt utförd?

Vad innebär fukt i hus
Hus med källare
Alla hus kräver kontinuerligt underhåll för att förebygga skador och slitage. Lättast att upptäcka slitage är att synliga delar som golv och väggbeklädnader spricker eller blir väldigt slitna. Delar av byggnaden som inte syns utsätts också dagligen för slitage utan att det märks. Det kan t.ex. vara fuktisoleringen mot en källaryttervägg eller en dräneringsledning som har en genomsnittlig livslängd på ca 25-35 år.

Fel som kan uppstå i utförandet av fuktskydd
Dränering:
• Dräneringsledningen läggs för högt och huset riskerar därmed att bli stående i vatten
• Dräneringen är felaktigt ansluten till ledning eller ”stenkista” eller anslutningen saknas helt
• Dräneringsledningen saknar inspektionsrör
• Dräneringsledningen som används är av fel typ.

Dräneringsskikt:

• Undvik användning av ett icke dränerande fuktskydd. Utan dräneringsskikt kommer vatten att blöta ned ev. värmeisolering och väggen.
Alla källarväggar måste ha ett dräneringsskikt utanför källarväggen. Lämpligast är en skiva som både isolerar och dränerar.

Värmeisolering:

• Värmeisolering saknas eller fel typ används.
För uttorkning av källarväggen måste värmeisoleringen vara porös för att fukt skall kunna passera igenom. Undvik därför homogen tät värmeisolering.

Täta skikt:
• Täta skikt närmast källarväggen av asfalt och plastmattor skall alltid undvikas då de effektivt hindrar uttorkning av källarväggen

Varför blir det fuktskador i källare?
Nästan alla källare som byggts före senare delen av 1980-talet är utförda så att fukt från marken vandrar in i grundkonstruktioner och lokaler, så kallad inåt riktad fuktvandring.

De fuktkällor som skapar inåt riktad fuktvandring är:
• Avsaknad av yttre värmeisolering ger uppvärmd mark. Fukten i jordluften trycks därför in i husgrunden
• Kapillär fuktsugning från fuktig mark
• Bristfällig dränering utgör risk för direktkontakt med vatten
• Täta skikt utanpå grundmurar hindrar uttorkning av källarväggen
• Olämplig värmeisolering som är fuktig (så kallad våtvärmande omslag)
• Invändig värmeisolering

Nästan alla slags ytskikt som används på källarens väggar och golv inomhus, bromsar eller hindrar fukten att komma in i lokalerna. Vid fukttillförsel i äldre hus blir grundmurar, golv och till och med mellanväggar fuktiga och ytskikten ofta skadade.

Även i dessa källarlokaler kan Munters avfuktare installeras, se ovan!

För mer information kontakta:
Emil Ekstrand
Telefon: 076-109 62 43

Kontroll och besiktning av krypgrund

Krypgrund är en riskkonstruktion

Med krypgrund avses ett grundläggningssätt där huset vilar på låga grundmurar så att det bildas ett hålrum under huset. Normalt är detta utrymme ventilerat med uteluft och kallas därför uteluftventilerad krypgrund. Tidigare kallades den för torpagrund. Idag skiljer sig dagens krypgrunder från den gamla torpagrunden.

Värmeisoleringen i bjälklaget över krypgrunden är mycket bättre isolerad idag än tidigare. I torpagrunden hade man en spis i huset där murstocken spred värme ner i grunden vilket gjorde att den var torr och varm. Dagens krypgrunder där ingen spillvärme kommer ner gör att klimatet i en uteluftventilerad krypgrund skapar ett gynnsamt klimat för tillväxt av mikroorganismer att börja växa.

Det enda man kan vara säker på är att alla hus med uteluftventilerad krypgrund löper risk att få mögelproblem, även om krypgrunden utförts efter konstens alla regler. Sommartid, när luften är varm och fuktig, är krypgrunden fortfarande sval.

Krypgrunder är idag vanligt förekommande eftersom det är en prisvärd lösning kontra platta på mark.

Ekstrand bygg arbetar vi idag med olika lösningar att få krypgrunden torrare.

Vi installerar:

 • Sorptionsavfuktare från Drybox och Seibu Giken DST
 • Trygghetsvakten
 • Trygghetsvakten Pro X

En krypgrund skall ha marktäckning, för att förhindra att markfukten tillför fukt till överliggande blindbotten. Marktäckningen skall bestå av en produkt som har ett ångmotstånd som överskrider 2 miljoner. Skarvarna bör förseglas, med åldersbeständig tejp för bästa resultat. dessutom är fuktspärren förebyggande mot radoninsläpp. tryck här för att lära mer om radon.

Isolering av krypgrund

Armerad marktäckning (radon- och ångspärr)

Högkvalitativ ångspärr för krypgrunder samt vägg och bjälklag. Ersätter byggplast. Ångspärren är fyrdubbelt laminerad och extremt riv- och draghållfast. Den är därför lämplig som marktäckning i krypgrunder även då grundbotten är stenig.

Det P.E.T övertäckta laminatet, dvs den silverfärgade sidan, reflekterar husets Den är därför isolerande i utrymmen där luften står relativt stilla, t ex i krypgrunder, väggar och bjälklag. Efter 3-8 år har normalt en investering i marktäckningen blivit återbetald genom energibesparing. Laminatet är mycket tätt mot radon, fukt, jordbakterier, markväxande mögel och sumpgaser. Den lämpar sig därför mycket väl som täckning av grundbotten i krypgrund eller torpargrund. Förlorar ej effekt av damm etc.

Läs ner här » 

Favolen

Favolen är en tunn krypgrundsisolering på rulle med slutna celler som fungerar både som ångspärr och isolering. Favolen används på marken i grunder och på murar för att minska fukttillskotten och att minska antalet ”kalla” ytor mot grunden som fukt kan kondensera mot. Att installera krypgrundsisolering tillsammans med en avfuktare har visat sig fungera väldigt bra.

Läs mer här »

Prisexempel

 • Exempel 1) 1 st Sorptionsavduktare + rör och installation för kryprund på ca 100 m2 = ca 29 992 kr
 • Exempel 2) 1 st Pro x från Trygghetsvakten + installation för krypgrund ca 100 m2 = ca 32 200 kr

Obs saknas marktäckning behöver detta kompletteras utöver priset som angetts i prisexemplet.

Luktar det konstigt?

Om du känner att du har en konstig lukt så finns det flera faktorer som lukten kan komma från:
 • Marken (mögel och bakterier)
 • Byggskräp och humus på marken
 • Tryckimpregnerat, doppat eller struket virke (kemikalieskadat hus)
 • Mögel på blindbotten, grundmurar
 • Mögel i isoleringen och/eller bjälklaget
 • Luktsmitta från mögel- eller bakterieangripet eller kemikalieskadat material.

70% av all fukt kommer från marken, resten kommer från grundmurarna eller ventilationshålen.

Välkommen att kontakta oss för mer info eller om du har några frågor

ekstrand & Co

%d bloggare gillar detta: